Sankofa kombinuje tradičné techniky rozprávania príbehov s digitálnymi technológiami tak, aby žiaci mohli nadobudnúť zručnosti v rozprávaní príbehov a digitálnej gramotnosti, ako je napríklad on-line nahrávanie, strih a zdieľanie svojich príbehov naprieč hraniciam.
To je dôležité, pretože mladí ľudia dnes vyrastajú v čoraz globalizovanejšom a na médiá bohatom svete.

Ako projekt funguje

Deti budú pracovať s príbehmi z vlastných aj iných kultúr, tak aby vytvorili nové príbehy, čo prispeje k trvalo udržateľnej budúcnosti v našom vzájomne prepojenom svete. Témy preskúmané týmto procesom storytellingu budú zahŕňať : migráciu, témy rodovej rovnosti, biodiverzitu, klimatické zmeny a súvisia aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, známe ako Globálne ciele..

Rozvíjanie zručností u detí

Sankofa bude rozvíjať schopnosti učiteľov pripraviť deti pre kritické uvažovanie o miestnych a globálnych témach a poskytne všetkým účastníkom príležitosti pre rozvoj jazykových aj digitálnych zručností, a globálneho myslenia. Obohatí osnovy učiteľom jazykov, výtvarnej výchovy, ale aj geografie najmä prostredníctvom rozprávania a počúvania a zlepší zručnosti vo využití drámy. Zároveň buduje sebavedomie, kreativitu, prezentačné zručnosti a zručnosti v oblasti informačných technológií.

Pomoc učiteľom

Tento projekt je určený na pomoc učiteľom pri získavaní zručností a schopností, ktoré žiakom umožňujú kriticky sa angažovať v modernom svete a dávať mu zmysel. Dnes sme konfrontovaní so komplexnými výzvami a novými vzorcami pracovného života, vrátane zvýšenej mobility a začlenenie informačných a komunikačných technológií. Učitelia sú povinní vyvážiť potrebu základných zručností (napr. čítanie, písanie a hovorenie) s pomocou deťom vyvíjať sa ako nezávislí a motivovaní kritickí študenti, ktorí sú mediálne gramotní a sú schopní porozumieť a učiť sa s využitím rôznych pohľadov na vec .

Partneri projektu

Partnerský prístup

Sankofa je založená na spolupráci štyroch organizácií:
  • Cumbria Development Education Centre (CDEC), Veľká Británia
  • Global Learning London, Londýn, Veľká Británia
  • SEVER, Česko
  • SOSNA, Slovensko
Tento nadnárodný prístup je dôležitým prvkom projektu; deti budú tvoriť a zdieľať príbehy spoločne, prostredníctvom interaktívnej stránky, sociálnych sietí a budú sa učiť naprieč krajinami a kultúrami prostredníctvom spolupráce a nových pohľadov na vec. V každej krajine je zapojených približne desať škôl. Vek žiakov sa pohybuje od 8 do 13 rokov.

CDEC

CDEC je malá organizácia založená v grófstve Cumbria s veľkým srdcom a osvedčenými výsledkami a veľkými ambíciami ovplyvňovať a propagovať globálne občianstvo v celej Cumbrii, Británii a vo svete. Sme známi poskytovaním vynikajúceho globálneho vzdelávania učiteľom a poskytovaním príležitostí pre školy a komunity, aby sa zapojili do aktivít týkajúcich sa „Filozofie pre deti“, udržateľný ch Cieľov rozvoja a ďalších projektov, ktoré manažujeme.
Veríme, že Cumbria je majákom pre globálne občianstvo.
https://www.cdec.org.uk/

SOSNA

Sdružení SOSNA bylo založeno v roce 1992 a jeho hlavní aktivity jsou od samého počátku zaměřeny na environmentální vzdělávání, poradenství a propagaci udržitelných řešení v praxi. V roce 2009 pro širokou veřejnost otevřelo vzdělávací a ukázkové ekologické středisko jako místo pro podporu udržitelného života. Ekocentrum SOSNA slouží jako funkční ukázka ekologických, zdravých, estetických, nízkonákladových a nízkoenergetických budov a přírodních zahrad.
https://www.sosna.sk

SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. bylo založeno v roce 2012 a navazuje na aktivity svého zakladatele Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER. SEVER pracuje v oblasti praktického environmentálního vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti o životním prostředí a udržitelném rozvoji 25 let (od roku 1994).
https://sever.ekologickavychova.cz/

Global Learning London

Global Learning London spolupracuje se školami a komunitou na prosazování globálního pohledu na rovnost, spravedlnost a udržitelnost v multikulturně propojeném světě. Vytváříme inovativní projekty, které rozvíjejí představivost a vyzývají k aktivním reakcím na nejnaléhavější výzvy, kterým náš svět dnes čelí.
http://www.globallearninglondon.org/